Läs senare

Vill öka kunskapen om arbetsskador

ForskningBygg och anläggning, fordon och transport och naturbruk med inriktning mot djurskötsel. Det är några av de program där eleverna löper störst risk att drabbas av arbetsskador. Marina Jonsson har kartlagt farorna.

09 Dec 2016
marinajonsson
Foto: Sarah Wiklund

Vilka elever löper störst hälsorisk i samband med yrkesdebuten?

– I 32 av de 53 studieinriktningarna ingår yrken där det kan finnas medicins-ka krav på individen. Enligt arbetsmiljölagens krav på medicinska kontroller ska elever på vissa program genomgå sådana. Sedan finns det ju yrken man bör undvika om man har allergi, eksem eller astma.

Vilka yrkesprogram är det som medför störst risk?

– Vår bedömning är att elever löper större risk att bli sjuka vid yrkesdebuten inom bygg och anläggning, fordon och transport, musik, frisör, naturbruk med inriktning djurskötsel, och vård och omsorg.

Arbetar skolorna tillräckligt med att förebygga ohälsa?

– Vår rapport visar att få elever i dag får information om vad de bör tänka på utifrån sin hälsa när de väljer gymnasieprogram. Yrkeslärarna i vår rapport är medvetna om att eleverna kan drabbas av arbetsskador men bedömer att skolledningen inte upplever samma risk. Man efterlyste tydligare riktlinjer om hur man bör arbeta med studie- och yrkesvägledning och då väga in hälsoaspekter.

Hur kan lärarna arbeta mer förebyggande?

– Genom att informera eleverna om vilka som ska gå igenom medicinska kontroller. Elevernas intresse för arbetsmiljö var lågt, tyckte lärarna. De behöver också påtala vikten av en god arbetsmiljö och hur man förebygger ohälsa både i skolan och på praktiken och själva vara ett gott föredöme.

Är undervisningen om säkerhet och arbetsmiljö tillräcklig på programmen?

– Som grupp tyckte yrkeslärarna att de hade ganska goda kunskaper om arbetsmiljö och risker i yrkena. Förr ingick arbetsmiljö som ett ämne i läroplanen, men nu finns ingen specifik kurs, utan lärarna får väva in det i undervisningen.

Hur kan lärarna påverka om någon är känslig?

– Elevhälsan bör informera lärarna om vissa elever är känsliga. Någon kan till exempel ha eksem och bör då kanske inte arbeta som frisör. Dialogen är viktig så att eleven kan göra väl underbyggda val.

Behöver lärarna mer fortbildning?

– Enligt vår rapport tyckte yrkeslärarna att de hade god kunskap, men ofta hade de inte en gemensam syn på arbetsmiljö­frågorna. Med en gemensam strategi för hur arbetsmiljöutbildningen ska ingå inom ett yrkesprogram kan man undvika att lärarnas intresse styr.

ur Lärarförbundets Magasin