Läs senare

Ser hierarkier på vfu:n

ForskningNär lärarutbildare, student och vfu-handledare träffas är hierarkin tydlig: lärarutbildaren från universitetet dominerar samtalet. Det visar David Carlssons avhandling om religionskunskap.

07 Apr 2017
Foto: Owe Wall, Högskolan i Gävle

Hur märktes denna hierarki?
– Exempel från tidigare forskning visar att den som handleds ofta får styra samtalen, men så var det inte i de fallen jag observerade, utan lärarutbildaren från universitetet dominerade. Det var mästaren från universitetet som berättade för studenten hur det ska vara och vissa studenter blev ganska kritiserade. Det var också påtagligt att lärarutbildaren från universitetet stod över den handledande läraren på arbetsplatsen, vilket förvånade mig eftersom den yrkesverksamma läraren är den som är proffs på ämnet.

Vem?

David Carlsson är universitetsadjunkt i religionsvetenskap med inriktning mot religionsdidaktik på Högskolan i Gävle.

Vad?

Avhandlingen heter Vad är religionslärarkunskap? En diskursanalys av trepartssamtal i lärarutbildningen och lades fram vid Göteborgs universitet i januari.

Hur?

David Carlsson har observerat och analyserat sex trepartssamtal med deltagare från tre olika lärosäten. Både före och efter samtalen gjorde han enskilda intervjuer med alla parter.

Vad var det primära syftet med din forskning?
– Jag är gymnasielärare i religionskunskap i grunden och har handlett många studenter under deras praktik. Jag ville ta reda på vilka olika kunskaper som en lärare i religionskunskap anses behöva och om lärarutbildare och lärarstudenter har samma syn på detta.
– Jag har observerat handledande trepartssamtal när lärarstudenter i religionskunskap gör vfu. I varje samtal har en lärarstudent, en handledare från arbetsplatsen och en lärarutbildare från högskolan deltagit.

Är lärarutbildare och studenter överens?
– I de flesta fall. Men det finns konfliktpunkter där de tycker helt olika.

Kan du ge några exempel?
– I ett av trepartssamtalen som jag observerade framhöll lärarutbildaren att man som lärare bör ta tillvara elevernas personliga erfarenheter och upplevelser kring sin egen trosuppfattning. Det motsatte sig lärarstudenten helt och påpekade vikten av att låta klassrummet vara en fredad zon där eleverna inte ska behöva stå till svars för sina personliga uppfattningar.
– Ett annat exempel är att medan lärarstudenterna pratar om att nivåanpassa undervisningen menar lärarutbildarna att det inte spelar någon roll var eleverna befinner sig nu, det är vart de ska som är viktigt.

Hur hanterades dessa konflikter under de handledande samtalen?
– Karaktäristiskt var att de inte blev lösta. Det var sällan lärarutbildare och lärarstudent kom i mål med en samsyn, de var på sin höjd tillfälligt överens. På så vis kunde de snabbt avsluta diskussionen och gå vidare till nästa punkt.

Vem kan ha nytta av din avhandling?
– Jag hoppas att den kan ge såväl lärarutbildare som studenter något att fundera över och att den kommer att användas som diskussionsunderlag på utbildningen.

ur Lärarförbundets Magasin