Läs senare

Praktiska moment missas i yrkesämnen

GranskningEleverna får öva för lite praktiskt i yrkesämnen. Nära åtta av tio skolor behöver utveckla undervisningen, enligt Skolinspektionens rapport.

av Björn Andersson
11 dec 2019
11 dec 2019
Foto: Getty Images

Yrkeskunnandet behöver utvecklas för elever på yrkesprogram påpekar flera branschföreträdare. Mot den bakgrunden har Skolinspektionen nu för första gången granskat kvaliteten i specifika yrkesämnen. Ämnena under lupp är ellära på el- och energiprogrammet och ämnet djur på naturbruksprogrammet.

Granskningen visar att 20 av 26 granskade skolor behöver utveckla undervisningen. Eleverna har för få möjligheter att öva på praktiska moment. Nio av tretton skolor behöver utveckla undervisningen i ämnet djur och elva av tretton i ämnet ellära.
– Det finns för lite av att praktiskt utföra uppgifter i ellära. Det kan handla om att utföra mätningar eller att göra felsökningar. När det gäller ämnet djur såg vi att vissa kurser utförs helt teoretiskt. Det har bland annat med bristen på anläggningar och djur att göra, säger Erica Jonvallen, som är projektledare för rapporten på Skolinspektionen.

Överlåter skolorna de praktiska momenten till apl?
– Lärare i ämnet ellära uppger ofta att praktiska övningar görs i andra ämnen. Men det finns skolor som lyckas i ellära. Där har man lagt upp en mer laborativ undervisning och kopplar ihop teori och praktik. I ämnet djur förlitar sig flera skolor på att de praktiska momenten genomförs på apl trots att det inte alltid finns apl-platser som matchar, svarar Erica Jonvallen.

Erica Jonvallen.

Hon anser att en del skolor behöver utgå mer från ämnets syfte för att få med de viktiga momenten i undervisningen.
– Ofta ser vi att lärare går rakt på det centrala innehållet och stämmer av kunskapskraven.

En del som granskningen visar är att teori och praktik delas upp. Det kan försvåra för eleven att se sitt yrkeskunnande i ett sammanhang.
– Reflektion och kommunikation behöver utvecklas, speciellt i ellära.

Granskningen visar att var tredje skola inte utmanar elever som ligger långt fram i sitt lärande. De får ofta vänta in sina klasskamrater eller göra samma uppgifter igen.
– Lärare tar av förklarliga skäl stort ansvar för dem som behöver stöd så att de hänger med. De som har lätt för sig behöver också stöd för att komma vidare och få fördjupat lärande.

Granskningen har också sett till elevernas generella förmågor. Att de får övas i att bli självständiga, samarbeta och ta initiativ i sitt kommande yrke.
– Det var vanligare i ämnet djur att man planerade utifrån generella kunskaper. Men ämnena ser också olika ut i examensmålen.

Hur kommer det sig att ni har granskat just de här ämnena?
– Ellära valde vi efter kontakt med branschen. Naturbruksprogrammet valde vi eftersom det inte har granskats tidigare. Här är också könsfördelningen jämnare jämfört med i ellära.

Kommer ni att granska fler yrkesämnen?
– Det finns ingen färdig plan men det är sannolikt.

Granskningens slutsatser

  • Eleverna får för lite tid att öva praktiska moment. De färdigheterna lämnas för ofta över till arbetsplatsförlagt lärande eller till andra ämnen.
  • På fler än hälften av skolorna utformas inte uppgifterna som eleverna kan komma att möta i framtida yrkesliv.
  • Teori och praktik delas upp så att eleverna får svårt att se sitt yrkeskunnande i ett sammanhang.
  • En tredjedel av skolorna utmanar inte elever som ligger långt fram i sitt lärande.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com