Läs senare

Lärare och elever positiva till ämnesbetyg

AktuelltEn klar majoritet av lärare och elever vill ha ämnesbetyg. Flera steg för icke godkänt får däremot kalla handen, enligt den pågående betygsutredningen.

av Björn Andersson
05 apr 2019
05 apr 2019
Foto: Istock

För knappt ett år sedan utsåg regeringen Jörgen Tholin till utredare för att ta fram en modell för ämnesbetyg i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Bakgrunden är att dagens kursbetyg riskerar att leda till en fragmentiserad undervisning. Betygen från en tidig kurs finns också med i examensbeviset även om eleven senare har utvecklats i ämnet.

Betygsutredningen har nu samlat in synpunkter från elever, lärare och skolledare. Totalt har sju kommuner från norr till söder fått besök av företrädare för utredningen.

En klar majoritet är positiva till ämnesbetyg. Lärarna är mer positiva än eleverna.
– En del elever tycker att det nuvarande systemet är bra då det är skönt att kunna beta av kurser. På ett sätt ser de gymnasieutbildningen som en poängpromenad. Det gör mig lite orolig och det talar för ämnesbetyg, säger Jörgen Tholin.

Jörgen Tholin.
Foto: Suss Wilén

Utredningen har i samarbete med Sveriges elevkårer genomfört en enkät om ämnesbetyg. Totalt har 2 300 elever svarat. Drygt två tredjedelar vill ha ämnesbetyg. En majoritet av eleverna, som svarat på enkäten, är från Stockholm och Göteborg.

Ett annat uppdrag i utredningen är att hitta lösningar för hur icke godkända elevers kunskapsutveckling ska synliggöras. I dag ges ett F i betyg oavsett om eleven är nära eller långt ifrån ett godkänt betyg. Danmark har till exempel ett system med en tiogradig skala där de tre första stegen inte är godkända.
– Vi har träffat ett fåtal som vill ha ett liknande system i Sverige. Både elever och lärare säger däremot att det är viktigt med bra återkoppling.

Utredningen ska även se över hur kompensatoriska inslag ska kunna införas i betygssystemet. Bakgrunden är att dagens system innebär att en elev som inte nått upp till ett visst kunskapskrav i ett moment får det lägre betyget för hela ämnet eller kursen. Eleven betygsätts därmed för sin sämsta prestation.
– I ämnet svenska skulle till exempel en god förmåga att skriva kunna väga över för betyget även om eleven inte är lika duktig i språkhistoria, förklarar Jörgen Tholin.

I elevenkäten har nära nio av tio elever svarat att man ska kunna få ett högre betyg även om man har presterat dåligt på någon del i en kurs.

En utmaning är att främst på yrkesprogram avgöra vad som är själva ämnet.
– Många ämnen i yrkesprogrammen bygger inte på varandra och saknar därmed en naturlig progression. Samtidigt är ambitionen att kunna få ner antalet betyg.

En oro som flera lärare framfört är också att eleverna kanske inte vågar välja svårare kurser när de är valbara.
– Det kan till exempel slå mot moderna språk eller matematik. Har eleven läst tyska under det första och andra året med bra resultat så kanske eleven inte vågar välja mer avancerad tyska i trean med risk att hela ämnesbetyget då blir sämre. Det här måste lösas på något sätt.

Utredningen om ämnesbetyg ska redovisa sina förslag senast den 30 november i år.

Vad tycker du om att införa ämnesbetyg?

Charlotte Hedblom, lärare i svenska, svenska som andraspråk och religionskunskap, Huddingegymnasiet:
– Jag välkomnar ämnesbetyg. Dagens kursbetyg ger ett uppsplittrat lärande och man tappar progressionen. Eleverna får leva med sitt betyg från årskurs 1 även om de har utvecklats mycket som personer och i ämnet när de ta examen två år senare.
– Med kursbetyg har jag varit med om att undervisa religionskunskap åtta veckor koncentrerat. Det blir väldigt sårbart om till exempel läraren eller eleven är borta en tid.

Björn Olsson, lärare i elteknik, De la Gardiegymnasiet , Lidköping:
– Jag känner mig positiv till ämnesbetyg. Vi utbildar till ett yrke, elektriker. Ett mer samlat betyg i olika elämnen vore bättre än dagens kursbetyg. Vi har kurser nu som till viss del går hand i hand, till exempel elinstallationer och belysningsteknik. De skulle kunna slås ihop till ett ämne.
– Ett flertal av kursbetygen skulle kunna ersättas med ett ämnesbetyg.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com