Ingår i temat
Avhoppare
Läs senare

Endast hälften klarar skolan på tre år

AvhoppareAllt fler tar examen, men skillnaderna är stora i landet. I Järfälla, där genom­strömningen är lägst, klarar bara hälften av eleverna att ta examen i tid. Otillräckliga kunskaper från grundskolan och att man hamnar på fel program är en orsak.

av Sara Djurberg
06 feb 2020
06 feb 2020
Fotnot: Genomströmning avser andel elever som tar examen på nationellt program inom tre år. Siffrorna avser vårterminenen 2019 och skolkommun, det vill säga gymnasieskolorna som ligger i kommunen.
Källa: Skolverket

Den senaste statistiken från Skolverket visar att andelen som tar examen på nationella program i snitt är 76,6 procent. Variationen är dock stor mellan kommunerna.

Lägst hamnar Järfälla, där 51 procent av eleverna som påbörjade ett nationellt program hösten 2016 tog examen tre år senare. Kommunen har två gymnasieskolor, varav kommunala Järfälla gymnasium är den överlägset största med 1 050 elever.

Rektorn Mariella Augustsson ställer sig frågande till Skolverkets statistik och lyfter fram andra siffror: Av de elever som började på skolan hösten 2016 tog 60 procent examen tre år senare.

Det krävs en enorm kompetens och själv­kännedom för att göra ett gymnasieval.

Skillnaden får sin förklaring av Skolverket som klargör att i rektorns statistik ingår fler elever – nämligen även cirka 50 elever som påbörjade sina studier på en annan gymnasieskola läsåret innan, 2015/2016, och därför inte kan räknas med när man mäter genomströmning på tre år.

Att en stor andel elever inte klarar att ta examen i tid har att göra med flera faktorer, enligt Mariella Augustsson. En är elevernas betyg från grundskolan.
– Ju högre betyg in, desto bättre förutsättningar att klara en examen. Vi har elever även på studieförberedande program med betyg nära behörighetsgränsen och en del inser efterhand att de valt fel program. Om man ska jämföra oss med skolor som ligger i toppen borde man också titta på elevernas ingångsbetyg, säger hon.

Gymnasiet erbjuder tio program, varav de högskoleförberedande programmen har en lägre genomströmning än yrkesprogrammen: endast 46 procent av eleverna klarade att ta examen vårterminen 2019. En ganska stor andel gick i stället ut med studiebevis: 24 procent.

Järfälla gymnasium känner även av konkurrensen från innerstadsskolor, som är förstahandsvalet för många unga i kommunen.
– Det krävs en enorm kompetens och självkännedom för att göra ett gymnasieval som man klarar av att slutföra. Våra elever kanske inte har vuxna hemma som känner till systemet och de blir helt beroende av sin grundskola i valet till gymnasiet. Dessutom har många en annan språkbakgrund, säger Mariella Augustsson.
– Elever som byter program kan se ut som misslyckanden i statistiken, men för de enskilda individerna innebär det kanske att man hamnar på rätt plats. Därför blir statistiken ganska platt.

Skolan jobbar på flera sätt för att fler ska lyckas med sin examen, enligt rektorn.
– Vi har en rikt bemannad elevhälsa och jobbar också mycket med att främja närvaro, exempelvis genom närvarocoacher, säger Mariella Augustsson.

Trots det har Järfälla gymnasium hög frånvaro. 40,5 procent av eleverna på gymnasieskolorna i kommunen fick förra året sitt studiebidrag indraget på grund av ogiltig frånvaro.
– Det beror på att vi har nolltolerans mot frånvaro och anmäler till CSN vid minst 4 procents frånvaro. Om man jobbar så aktivt med att följa upp frånvaro så sticker man ut i CSN:s rapport, säger Mariella Augustsson.

Vad händer om en elev är borta utan giltig orsak?
– Dels uppmärksammar mentorn det. En av våra närvarocoacher kontrollerar också frånvaron tre gånger i veckan och kontaktar elever som har oanmäld frånvaro. När man ser ett mönster av frånvaro så har mentor, närvarocoach, eller den vuxen som har bäst ingång, ett samtal med eleven och gör en kartläggning av orsakerna, säger Mariella Augustsson.

Hon lyfter även fram att eleverna som börjar i ettan får tid att jobba med gruppgemenskapen för att främja trivsel och trygghet.

Våren 2022 flyttas de högskoleförberedande programmen till en annan del av kommunen, ett nybyggt område i Barkarby med många företag. Det är knutpunkt i lokaltrafiken och tanken är att det ska göra skolan mer attraktiv.
– Syftet är att skapa miljöer som sporrar. Samtidigt renoveras yrkesprogrammens lokaler i Jakobsberg, säger Mariella Augustsson.

Alla artiklar i temat Avhoppare (10)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com