Ingår i temat
Stress på jobbet
Läs senare

Dokumentationen pressar lärarna

Stress på jobbetMindre dokumentation skulle vara den viktigaste åtgärden för att minska arbetsbelastningen för lärare. Och nära 4 av tio gymnasielärare överväger att lämna yrket på grund av all dokumentation.
Svaren framgår i en rapport från Lärarförbundet.

av Björn Andersson
24 okt 2019
24 okt 2019

En svår utmaning för lärarna är att stoppa tidstjuvarna i form av administrativa uppgifter. Över 60 procent av lärarna i grundskolan och gymnasiet anger att lägre krav på dokumentation skulle vara den viktigaste åtgärden för att minska arbetsbelastningen. Därefter följer fler stödfunktioner och mindre elevgrupper.

Det blir en nedåt­gående spiral när lärarna lägger för mycket tid på dokumentation.

Något som är specifikt för gymnasielärarna är krav och stress kring betygsättning. Över hälften i gruppen anger att de genomför omprov och 62 procent delar ut skriftliga F-varningar.
– F-varningar måste man ge som lärare. Omprov finns det däremot inga generella riktlinjer för. Men det kan finnas tryck från elever, föräldrar och rektorer. Vi ser att det blir vanligare att föräldrar till myndiga elever kontaktar lärare med olika krav. Det kan också uppstå konflikter mellan lärare med olika syn på omprov. Några väljer att ha omprov medan andra inte har det, kommenterar Elisabet Mossberg, ombudsman på Lärarförbundet med ansvar för arbetsmiljöfrågor.

Hur kan man som lärare få hjälp att prioritera bort uppgifter?
– Man måste tala med sin chef och få i gång samtal på arbetsplatsen där man prioriterar uppgifter. Det finns ett dialogstöd i avtalet om frågor kring arbetsbelastning och arbetstid. Det kan man använda för att ringa in vad som är viktigast just på vår arbetsplats.

Lärarna om dokumentation

80%

… av lärarna anser att dokumentationskraven gör dem stressade.

80%

… av lärarna anser att dokumentationskraven minskar arbetsglädjen.

60%

… av lärarna skulle inte använda lärplattformen om de inte var tvungna.

40%

… av lärarna överväger att sluta i yrket på grund av dokumentationskraven.

Lärarförbundets rapport Dokumentationsbördan visar också att två tredjedelar av gymnasielärarna dokumenterar extra anpassningar. Här menar Elisabet Mossberg att en del av dessa inte är nödvändiga.
– Alla elever som har klarat ett betyg behöver man inte ha extra anpassningar för. Utan extra anpassningar gäller för dem som riskerar eller har betyget F.­ Många lärare gör nog anpassningar för dem som redan har betyg för att det finns tryck på att de ska få högre betyg.

En åtgärd som kan komma att minska arbetsbelastningen är om ämnesbetyg kommer att ersätta dagens kursutformade betyg, menar Elisabet Mossberg. Betygsutredningen ser över vilka betyg som ska gälla framöver. Utredningens förslag ska lämnas i maj nästa år.
– En övergång till ämnesbetyg skulle kunna minska dokumentationsbördan kring betygsättningen. Med ett samlat ämnesbetyg i stället för betyg på alla kurser skulle det bli mer helhetssyn och inte så fokuserat på små delar och matriser.

Om kraven på dokumentation minskade skulle åtta av tio gymnasielärare använda tiden till planering och uppföljning av undervisning. Varannan lärare skulle använda tiden till kompetensutveckling.

I ett större samhälleligt perspektiv bottnar lärarnas ökade dokumentation i det fria skolvalet, menar Elisabet Mossberg. Det gäller för varje lärare och skola att kunna ha svart på vitt på vad som har gjorts för varje elev. Trycket kommer bland annat från föräldrar. Man vill också vara förberedd ifall någon gör en anmälan till Skolinspektionen.
– Det fria skolvalet har bidragit till ett kundbeteende hos elever och föräldrar. Att bli av med en elev medför sämre ekonomi för skolan. Man dokumenterar, gör extra anpassningar för att kunna vara tydlig i dokumentationen med elever och föräldrar med syftet att ha dem kvar.

Lärarförbundets krav

Så ska dokumentationsbördan minska

  • Antalet obligatoriska utvecklingssamtal bör minska till en gång per läsår. Lärarna ska bedöma om fler samtal är nödvändiga.
  • Anmälningssystemet till Skolinspektionen bör ändras så att en anmälan alltid ska hanteras av huvudmannen först. Om anmälaren inte är nöjd ska anmälningen gå vidare till Skolinspektionen.
  • Samtliga skolhuvudmän ska se över dokumentationskraven i syfte att ta bort sådant som inte återfinns i statens regelverk.
  • Alla huvudmän måste utvärdera lärplattformarnas effektivitet och funktionalitet.

Totalt 37 procent av gymnasielärarna överväger att lämna yrket på grund av all dokumentation. Hur kan man sätta det i relation till andra yrkesgrupper?
– Det är en oroväckande hög andel. Vi vill ha en lärarkår som ger järnet. Läkarnas larmrapport visade också en stor andel men den var något lägre, tre av tio som övervägde att lämna yrket.

Skulle elevernas resultat förbättras om lärarna slapp en del administration?
– Jag tror att det är kärnan att kunna frigöra tid till planering av undervisning. Det blir en nedåtgående spiral när lärarna lägger för mycket tid på dokumentation. Trivseln med yrket minskar och det påverkar hälsan och undervisningen.

Stress och missnöje på jobbet påverkar också stämningen. Till det följer sjukskrivningar som får kollegorna att behöva jobba mer.
– Vi måste vända den här utvecklingen. Många går till jobbet trots att de är sjuka för att inte belasta andra. Konflikterna ökar också på arbetsplatsen då många är nära gränsen för vad de orkar. Arbetsgivarna måste se till att arbetsmiljön är hållbar. Även här kan man använda sig av dialogstödet. Reda ut vad som kan göras åt stressen och vara rädda om varandra på arbetet.

De digitala lärarplattformarna kritiseras också i enkäten Dokumentationsbördan. Nära 60 procent av lärarna skulle inte använda lärplattformarna om de inte var tvungna.

Är plattformen inte rätt konstruerad så blir det ett arbetsmiljöproblem. Lärarna måste ha mer inflytande i hur den utformas.

Drygt 2 000 lärare ingår i enkäten som genomförts av Novus. Svarsfrekvensen är nära 57 procent vilket gör att resultatet är åsiktsmässigt representativt.

Alla artiklar i temat Stress på jobbet (6)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com