Ingår i temat
Avhoppare
Läs senare

”Alla behöver utmaningar”

AvhoppareMan ska inte glömma bort att prata om det som går bra för en elev som närmar sig avhopp.
Allt handlar om att få elever att vilja vara i skolan, säger specialpedagogen Diana Storvik.

av Anna-Karin Hallonsten
06 feb 2020
06 feb 2020
”Alla behöver utmaningar”
Foto: Emelie Asplund

Det råder ingen brist på viljan hos lärare att hjälpa elever att klara av skolan och minska risken för avhopp. Orsaken till problematisk frånvaro är komplex och många gånger är det knappa resurser som sätter käppar i hjulen. Därför krävs det tydliga rutiner i det förebyggande arbetet, enligt Diana Storvik.

Hon arbetar som specialpedagog på Jensen gymnasium i Göteborg och är ansvarig för att vägleda lärarna att hitta arbetssätt för att få alla elever att känna att det är meningsfullt att gå till skolan. Skolan är både studie- och yrkesförberedande.
– Jag fungerar lite som en väktare som försöker ha koll på att våra rutiner efterlevs, säger hon.

Efter 10 procents frånvaro, giltig eller ogiltig, kallas eleven till sin coach (mentor) som gör en första utredning för att ta reda på vilken skolpersonal som bör involveras om det inte sker någon förbättring. Det kan vara specialpedagog, skolsköterska, studievägledare eller skolkurator, beroende på orsaken till frånvaron. Om eleven fortsätter att utebli från lektionerna inleds en fördjupad frånvaroutredning.
– Man får inte glömma bort att anledningen till skolfrånvaro kan förändras. Många gånger börjar det med att eleven är sjuk lite då och då och kanske inte ens är medveten om hur stor frånvaron är. Man hamnar efter och får svårt att komma ikapp, vilket kan skapa stor stress, säger hon och fortsätter:
– Det är viktigt att vara flexibel och hitta lösningar som kanske ligger utanför ramarna. Kanske kan lärare i olika ämnen göra något tillsammans för att minska elevens arbetsbörda. Exempelvis genom att skapa ämnesintegrerade uppgifter där eleven examineras i flera ämnen samtidigt, säger hon.

Det förebyggande arbetet inkluderar även löpande avstämning mellan coach och elev. Samt regelbundna planeringsmöten där personalen går igenom måluppfyllelse och hur närvaron ser ut i klasserna. De rutinerna har gett positiva resultat.
– Här brukar även elevhälsan bidra till att vända på perspektiven, allt handlar ju inte om skolprestationer. Analysen blir bredare och bättre när olika professioner fördjupar sig i en frågeställning. Har eleven problem med sömn och matvanor kanske det är där vi behöver börja, exempelvis.

Det är ganska vanligt att elever som står inför en pedagogisk utredning även har stor frånvaro. När en utredning inleds kallar Diana Storvik till ett kartläggningsmöte.
– Då försöker vi även att koncentrera oss på vad som går bra för eleven. Lärare kan ha olika uppfattningar om en elev och med det här arbetssättet kan vi lära av varandra och bli bättre på att fånga upp eleven, säger hon och berättar om ett tillfälle då en av lärarna såg eleven i fråga som sin ”bästa” elev, medan andra inte visste hur de skulle bära sig åt för att få eleven att dyka upp på lektionerna.

Diana Storvik har också varit med om att elever känner att de inte har något som ”drar dem till skolan”. Kanske har man sina kompisar utanför skolan eller saknar förtroende för lärarna. Kanske upplever eleven att lektionerna är meningslösa, för svåra, eller för lätta.
– Vi lägger ner mycket arbete på att försöka skapa meningsfulla lektioner med differentierad undervisning där alla vågar uttrycka sig. Alla behöver utmaningar för att upprätthålla motivationen.

På Dianas Storviks skola är man angelägen om att försöka anpassa undervisningen för de elever som är i behov av stöd, exempelvis elever med npf – en stor utmaning, konstaterar hon, och konkretiserar vad hon menar.
– Först och främst är det viktigt att man säkerställer att eleven kommer i gång, och ger tydliga instruktioner, kanske i form av en checklista. Och om läraren presenterar ett innehåll via en Powerpoint så kan eleven få titta på den i förväg, exempelvis. Vi brukar också låta elever med skrivsvårigheter redovisa sina kunskaper muntligt.

Att elever med npf är överrepresenterade i frånvarostatistiken är ett faktum.
– Kraven är väldigt höga i dag och de här eleverna har ofta fått höra att de står inför utmaningar, vilket kan vara väldigt påfrestande. Men med ett bra förebyggande arbete blir det lättare att få dem att vilja stanna kvar i skolan.

Alla artiklar i temat Avhoppare (10)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com